EPH-gestoze I. dio

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Definicija i razdioba

EPH-gestoza je bolest izazvana trudnoćom. Ima karakter sustavne bolesti koja uključuje niz poremećaja u organizmu trudnice i unutar fetoplacentne jedinice. Radi se o sindromu u kojem dominiraju tri simptoma: edem, proteinurija i hipertenzija. U literaturi se naziva i trudnoćom inducirana hipertenzija ili graviditetna  toksemija.

Nastavi čitati